سیستم جامع مالی اداری

mmmm

سیستم جامع مالی اداری مجموعه ای است یکپارچه مشتمل بر نرم افزارهای زیر :
– سیستم انبار و حسابداری انبار
– سیستم حسابداری مالی (دفترداری)
– سیستم تدارکات داخل
– سیستم مدیریت اموال
– سیستم حقوق و دستمزد
– سیستم احکام پرسنلی
– سیستم حضور و غیاب
مهمترین ویژگی این مجموعه وجود ارتباطات منطقی بین بخشهای مختلف آن می باشد به این ترتیب که با انجام هرگونه عملیات در هر زیر سیستم، اطلاعات مرتبط با آن در دیگر سیستمها ایجاد یا بروزرسانی می گردد. به عبارت دیگر یکپارچگی سیستم موجب می گردد تا امکان بروز خطا به حداقل ممکن رسیده و از طریق حذف عملیات تکراری و موازی ، راندمان و سرعت سیستم به نحو چشمگیری افزایش یابد.
توزیع فعالیت های مرتبط با مجموعه مالی و اداری در سطح شرکت و تمرکز زدایی در مراحل کاربری سیستم موجب میگردد تا سیستم ها از حالت جزیره ای خارج گردیده و بصورت یکنواخت و منطقی در کل سازمان مورد بهره برداری مناسب قرار گیرند.
استقرار و کنترل فعالیت های سیستم ها بر اساس چارت سازمانی شرکت تعریف میگردد و در نتیجه هر کاربر با توجه به موقعیت خود در چارت سازمانی میتواند در این مجموعه ایفای نقش نموده و از زیر سیستم های مورد نیاز خود بهره گیری نماید.

برخی از امکانات سیستم جامع مالی و اداری :


طراحی و سئو بهینه سازی :: PartiaGroup